DENNA ÖVERSÄTTNING TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR DIN BEKVÄMLIGHET OCH DET KAN HÄNDA ATT DEN INTE KORREKT SPEGLAR INNEBÖRDEN I DEN ENGELSKA ORIGINALTEXTEN. INNEBÖRDEN AV BESTÄMMELSER, VILLKOR OCH FRAMSTÄLLNINGAR HÄRI ÄR FÖREMÅL FÖR DE DEFINITIONER OCH TOLKNINGAR DE HAR PÅ ENGELSKA. I HÄNDELSE AV AVVIKELSER ELLER MOTSTRIDIGHETER MELLAN DEN ENGELSKSPRÅKIGA VERSIONEN AV DENNA TEXT OCH EN ÖVERSÄTTNING HAR DEN ENGELSKA VERSIONEN TOLKNINGSFÖRETRÄDE.

Cloudflares integritetspolicy

Denna integritetspolicy träder i kraft den 20 december 2022.

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy av den 1 november 2022 för att lägga till ett nytt meddelande till konsumenter i Kalifornien och för att göra ytterligare överensstämmande ändringar enligt vad som krävs i överensstämmelse med California Consumer Privacy Act (CCPA), inklusive genom att lägga till information till de avsnitt som beskriver informationsdelning och registrerades rättigheter. Cloudflares underliggande integritetsmetoder har inte ändrats i väsentlig omfattning.


I föreliggande Cloudflare-integritetspolicy (”policy”) sammanfattas de personuppgifter som Cloudflare, Inc. (”Cloudflare”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) samlar in, hur vi använder sådana personuppgifter och de alternativ som är tillgängliga för dig att få åtkomst till, ändra, eller radera sådana personuppgifter.


CLOUDFLARES ÅTAGANDE

Vårt åtagande att bidra till att bygga ett bättre internet är grundat på den vikt vi lägger vid att etablera förtroende med våra kunder, användare, och internetanvändare globalt. För att göra sig förtjänt av- samt bibehålla sådant förtroende åtar vi oss att kommunicera på ett transparent sätt, tillhandahålla säkerhet, och skydda uppgifters säkerhet i våra system.

Vi håller dina personuppgifter personliga och privata. Vi undviker att sälja eller hyra ut dina personuppgifter. Vi kommer endast att dela eller i annat fall att yppa dina personuppgifter vid behov för att tillhandahålla våra tjänster eller i annat fall i enlighet med vad som beskrivs i denna policy utom i de fall där vi först underrättar dig och ger dig möjlighet att lämna samtycke.

1. TILLÄMPNING AV POLICY

Policyn är tillämplig för Cloudflares insamling, användning och yppande av personuppgifter som omfattas av följande kategorier av registrerade:

 • Besökare: De som besöker våra kontor eller som tillhandahåller sina uppgifter till Cloudflare eller Cloudflares företrädare när de besöker eller registrerar sig för att besöka Cloudflare-sponrade evenemang eller andra evenemang där Cloudflare (och/eller dess företrädare) deltar, såväl som sådana som deltar i Cloudflares studier såsom forskning om användarupplevelser.

 • Webbplatsbesökare: De som besöker våra webbsidor, däribland sådana som kan välja att lämna en e-postadress eller andra kontaktuppgifter för att få meddelanden från Cloudflare, fylla i en enkät eller lämna feedback. I den mening som avses i denna policy avser ”webbplatser” gemensamt www.cloudflare.com samt andra eventuella webbplatser som drivs av Cloudflare för sin egen räkning och som länkar till denna policy. För tydlighets skull omfattar webbplatser inte sajter som ägs eller drivs av våra kunder, inklusive när vi agerar som registrator.

 • Kunder: Enskilda personer eller företag som ingår i ett prenumerationsavtal med Cloudflare (eller dess behöriga partner) och till vilken Cloudflare tillhandahåller tjänster i enlighet med sådant avtal. För de ändamål som avses i denna policy ska ”tjänster” avse samtliga molnbaserade lösningar som erbjuds, marknadsförs, eller säljs av Cloudflare eller dess behöriga partners som är utformade att öka prestanda, säkerhet, och tillgänglighet som avser internetfunktioner, applikationer, enheter, och nätverk, jämte eventuell programvara, programutvecklingssatser, och gränssnitt för tillämpningsprogram (”API:er”) som tillgängliggörs i samband med det ovan nämnda.

 • Administrativa användare: Sådana med inloggningsuppgifter till ett Cloudflare-konto och/eller sådana som administrera någon av tjänsterna för en kund. I vissa fall kan en administrativ användare och kund vara samma person. I andra fall kan en administrativ användare vara en agent som handlar för en kunds räkning.

 • Public DNS Resolver-användare: Sådana som använder Cloudflares 1.1.1.1 allmänt rekursiva domännamnssystem (”DNS”) resolver-tjänst, inklusive 1.1.1.1 för familjer (”1.1.1.1-resolver”). Läs mer om 1.1.1.1-resolver här.

 • Slutanvändare: Sådana som (i) får tillträde till eller använder våra kunders domäner, nätverk, webbplatser, applikationsprogrammeringsgränssnitt, och applikationer, eller (ii) kunders medarbetare, agenter, eller leverantörer, som får tillträde till eller använder tjänsterna såsom Cloudflare Zero Trusts slutanvändare.

 • Person som registrerats: Användare av Cloudflares domänregistreringstjänster. Cloudflare är en ICANN-ackrediterad registrator och uppfyller 2013 års avtal om registratorsackreditering. (”RAA”).

Denna policy gäller inte för ”applikationsanvändare” sådana enskilda personer som använder Cloudflares 1.1.1.1 som vänder sig till konsumenter. Applikation. Se 1.1.1.1 Applikations integritetspolicy för ytterligare information om datainsamling och användarrutiner för Cloudflare's 1.1.1.1 Applikation och därtill hörande 1.1.1.1 Applikationstjänster.

Denna policy gäller inte heller för våra kunders domäner, webbplatser, API:er, applikationer, samt nätverk, som kan komma att ha sina egna villkor och integritetspolicyer. Våra kunder är ensamt ansvariga för att fastslå policyer och för att säkerställa efterlevnaden av samtliga tillämpliga lagar och förordningar, däribland sådana som avser insamling av personuppgifter, i samband med användningen av våra tjänster av slutanvändare med vilka våra kunder interagerar.

Cloudflares webbplatser och tjänster är inte avsedda för, och inte heller utformade för, att locka till sig enskilda personer under 18 år. Cloudflare samlar inte medvetet in personuppgifter från någon person som är under 18 år. I den utsträckning vi blir medvetna om att vi har personuppgifter som tillhör en person under 18 år kommer vi att radera sådana uppgifter.

När Cloudflare är en omvänd proxy kan våra IP-adresser framgå av WHOIS samt DNS-register för webbplatser som använder våra tjänster. Vi är en informationskanal som kontrolleras av andra. Det är våra kunder och deras användare som är ansvariga för innehållet som överförs via vårt nätverk (exempelvis bilder, skriftligt innehåll, grafik, och så vidare).

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN (kategorier av registrerade)

 • Besökare

  • Namn, e-postadress samt andra kontaktuppgifter: Vi kan komma att be om samt samla in personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du besöker våra kontor, registrerar dig för, eller besöker ett sponsrat evenemang eller andra evenemang i vilka Cloudflare (och/eller dess företrädare) deltar, eller deltar i Cloudflares studier såsom forskning om användarupplevelser.

  • Bild och röst: När du deltar i en Cloudflare-studie kan vi komma att be om ditt tillstånd att spela in din röst och/eller din bild under ditt deltagande i studien.

 • Webbplatsbesökare

  • Namn, e-postadress, och andra kontaktuppgifter: Vi ber om och samlar – efter eget val – in personuppgifter från dig när du skickar in webbformulär på våra webbplatser inklusive möjligheter att registrera sig för samt samtycka till att få e-postmeddelanden från oss. Vi kan be dig att skicka in sådana personuppgifter om du väljer att använda interaktiva funktioner på webbplatserna, inklusive deltagande i enkäter, tävlingar, kampanjer, lotterier eller studier, vid begäran av kundsupport, vid lämnande av feedback eller när du i annat fall kommunicerar med oss. Vi sänder sådana meddelanden i enlighet med tillämplig lag.

  • Loggfiler: Precis som när du besöker och interagerar med de flesta webbplatser och tjänster som levereras via internet samlar vi in, när du besöker våra webbplatser, däribland Cloudflares Community-forum, särskilda uppgifter och lagrar de i loggfiler. Sådana uppgifter kan inkludera men är inte begränsade till internetprotokoll (IP)-adresser, uppgifter som rör systemkonfiguration, URL:er eller hänvisande sidor, och lokala samt -språkinställningar.

  • Cookies och annan spårningsteknik: Vi kan använda cookies och annan informationsinsamlingsteknik för en rad olika ändamål, såsom tillhandahållande av uppgifter till oss om hur du interagerar med våra webbplatser och för att biträda oss i våra marknadsföringsåtgärder. Du kan se en fullständig lista över cookies och ändra dina cookie-inställningar genom att klicka på länkarna ”Cookie-inställningar” eller ”Undvik att sälja eller dela mina personuppgifter” i fotnot till Cloudflares hemsida på cloudflare.com eller i bannern som framträder när du besöker våra webbplatser från särskilda länder (såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien). Observera att Cloudflares webbplatser kanske inte fungerar på ett lämpligt vis om du inaktiverar cookies helt och hållet. Vi kan även använda cookies och liknande teknik för att tillhandahålla annonsering till dig på tredjepartssajter baserat på ditt surfbeteende och dina intressen. Förutom att utöva val av cookies genom våra länkar ”Cookie-inställningar” eller ”Undvik att sälja eller dela mina personuppgifter” kan du, om du inte vill ha cookies eller liknande teknik som används för att tillhandahålla dig intressebaserade annonser, välja bort sådana genom att klicka här (eller om du är hemmahörande i Europeiska unionen, Storbritannien, eller Schweiz, klicka här). För ytterligare information om cookies som Cloudflare använder och dina integritetsval ber vi dig vänligen se vår cookiepolicy.

  • Material som lämnas i interaktiva områden: Webbplatserna kan erbjuda allmänt tillgängliga bloggar, community-forum, kommentarsfält, diskussionsforum, eller andra interaktiva egenskaper (”interaktiva områden”). Om du väljer att delta i några av dessa interaktiva områden ber vi dig vänligen vara medveten om att eventuell information som du publicerar i ett interaktivt område kan läsas, samlas in, samt användas av andra som får tillträde till den. Om du vill ta bort dina personuppgifter från någon av våra interaktiva områden ber vi dig vänligen se avsnitt 8 nedan.

 • Kunder och administrativa användare

  • Kundkontouppgifter: När du registrerar dig för ett konto samlar vi in kontaktuppgifter. Beroende på prenumerationsnivå kan dessa kontaktuppgifter omfatta din kunds namn, e-postadress(er) som tillhör din(a) kontoadministratör(er), telefonnummer, och adresser som krävs för att behandla betalning och tillhandahållande av tjänster. När du använder tjänsterna samlar vi därutöver in uppgifter om hur du konfigurerar ditt konto och tjänsterna (exempelvis, brandväggs-inställningar för domänerna du administrerar). Vi hänvisar till alla dessa uppgifter gemensamt som ”kundkontouppgifter” i den mening som avses i denna policy. Kundkontouppgifter krävs för att tilldela dig åtkomst till ditt Cloudflare-konto och tjänster. Genom att tillhandahålla oss eventuella personuppgifter intygar du att du är ägare till sådana personuppgifter eller i annat fall har lämpligt samtycke att lämna dem till oss. Vi för även loggar över administrativa användares aktivitet (exempelvis åtgärder som vidtagits för att konfigurera inställningar på kunds konto).

  • Betalningsinformation: Vi kräver inte att våra kunder registrerar betalningsinformation hos oss såvida de inte har en betald prenumeration som avser våra tjänster. När du registrerar dig för en av våra betalda tjänster måste du tillhandahålla betalnings- samt faktureringsuppgifter. Informationen som du måste lämna är beroende av vald betalningsmetod. Om du exempelvis väljer att betala med ett kreditkort samlar vi in dina kortuppgifter och din faktureringsadress. Vi lagrar dock inte fullständiga kreditkortsnummer eller personliga kontonummer.

  • Kraschrapporter: När dina tjänster stöter på ett oväntat fel kan du bli ombedd att lämna in en kraschrapport som kan innehålla personuppgifter. Du har chans att granska innehållet i rapporten innan du skickar in rapporten till oss.

 • Public DNS Resolver-användare

  • Limited DNS query-data: Vi samlar in limited DNS query-data som skickas till vår 1.1.1.1-resolver. Vår 1.1.1.1-resolvertjänst loggar inte personuppgifter och merparten av begränsad icke personligt identifierbar query-data lagras enbart i 25 timmar. Du kan läsa mer om vårt integritetsåtagande avseende 1.1.1.1-resolver här.

  • Vänligen observera att våra datahanteringsrutiner för vår 1.1.1.1- applikation, som inte omfattas av vår policy, skiljer sig något från våra 1.1.1.1-resolver datahanteringsrutiner och beskrivs här

 • Slutanvändare

  • Cloudflare behandlar slutanvändares interaktioner med kunders internetfunktioner och tjänsterna. Uppgifterna behandlas när slutanvändare får tillträde till, eller använder våra kunders domäner, webbplatser, API:er, applikationer, enheter, endpoints, och nätverk som använder en eller fler av våra tjänster, och när slutanvändare får tillträde till eller använder tjänsterna, såsom Cloudflares Zero Trust. Uppgifterna som behandlas kan inkludera men är inte begränsade til IP-adresser, trafikruttdata, systemkonfigureringsinformation, och andra uppgifter om trafik till och från kunders webbplatser, enheter, applikationer, och/eller nätverk.

  • Slutanvändaruppgifter som vi tillgängliggör för våra kunder via tjänstens instrumentpanel eller andra gränssnitt online definieras specifikt som ”kundloggar”.

 • Person som registrerats

  • Kontakt- och domänuppgifter: vi samlar in uppgifter såsom domännamn och status, kontaktuppgifter (såsom namn, organisation, adress, telefonnummer och e-postadress), namnserver, DNSSEC och form för godkännande (det vill säga en fullständig WHOIS-capture vid tidpunkten för överföring till våra system, inklusive IP-adressen som initierade överföringen).

Nätverksdata. Cloudflare samlar in och lagrar nätverksdata vilka omfattar modeller, observationer, rapporter, analyser, statistik, databaser och annan information som skapats, sammanställts, analyserats, genererats eller deriverats av Cloudflare från server, nätverk eller trafikdata som genereras av Cloudflare inom ramen för tillhandahållande av tjänsten, inklusive uppgifter som krävs för att hjälpa Cloudflare identifiera, analysera, lindra, förebygga, samt spärra skadliga aktiviteter på Cloudflares nätverk. Exempel på nätverksdata omfattar drifttid för tjänsten och mätvärden för tjänstens tillgänglighet, erfordrade volymer, felfrekvens, cachefrekvens, sabotageprograms ursprung och slag, och IP-hotpoäng.

3. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Cloudflare behandlar enbart personuppgifter på ett sätt som är förenligt med samt relevant för det ändamål för vilket det samlades in eller godkändes. För de kategorier av uppgifter som framgår av stycke 2 ovan, förutom 1.1.1.1 Resolver-användardata i enlighet med vad som beskrivs nedan kan vi använda dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla, driva, upprätthålla, förbättra och marknadsföra webbplatserna och tjänsterna för webbplatserna och tjänsternas samtliga användare;

 • möjliggöra för dig att få tillträde till samt använda webbplatserna och tjänsterna;

 • behandla och fullborda transaktioner och skicka dig relaterade uppgifter, däribland inköpsbekräftelser och fakturor;

 • skicka transaktionsmeddelanden inklusive svar på dina kommentarer, frågor och förfrågningar; tillhandahålla kundservice- och support; och skicka dig tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, och support- och administrativa meddelanden;

 • uppfylla rättsliga förpliktelser samt utreda och förebygga bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till tjänsterna, samt annan lagstridig verksamhet;

 • för andra ändamål för vilka vi inhämtar ditt samtycke.

Vi kan därutöver använda uppgifterna vi samlar in från besökare, webbplatsbesökare och personer som registrerats, samt kundkontouppgifter för följande ändamål:

 • skicka kommersiella meddelanden, i enlighet med dina meddelandeinställningar, såsom att förse dig med information om produkter och tjänster, egenskaper, enkäter, nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer, tävlingar, och evenemang om oss och våra partners; och skicka andra nyheter eller uppgifter om oss och våra partners. Se avsnitt 9 nedan för information om hur du hanterar dina meddelandeinställningar.

 • Behandla och leverera tävlings- eller lotteribidrag och priser;

 • övervaka och analysera trender, användning, och aktiviteter i samband med webbplatserna och tjänsterna och för marknadsförings- eller annonseringsändamål;

 • Anpassa webbplatserna och tjänsterna, inklusive genom att tillhandahålla funktioner eller innehåll som matchar dina intressen och preferenser;

 • för att registrera sådana som besöker våra kontor och hantera sekretessavtal som besökare kan behöva underteckna, i den utsträckning som sådan behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse i att skydda våra kontor och vår konfidentiella information mot obehörig åtkomst; samt

Public DNS Resolver-användare. Vi använder uppgifter som vi samlar in från 1.1.1.1-resolver-användare för att driva, samt förbättra 1.1.1.1-resolver, såsom att biträda oss vid vårt felsökningsarbete om ett problem uppstår. Vår 1.1.1.1-resolvertjänst lagrar inte 1.1.1.1-resolveranvändares personuppgifter. Vi underlåter att kombinera eventuella uppgifter som samlats in från DNS-förfrågningar till vår 1.1.1.1-resolver med någon annan Cloudflare- eller tredjepartsdata på något sätt som kan användas för att identifiera individuella slutanvändare. Cloudflare kan tillsvidare lagra aggregerade data, i enlighet med vad som summerats inom ramen för vårt 1.1.1.1-resolveråtagande till integritet, i syfte att driva Cloudflare Radar och biträda Cloudflare i att förbättra Cloudflare-tjänster, såsom förbättring av Cloudflare Resolvers allmänna prestanda och identifiering av säkerhetshot. Läs mer om vårt integritetsåtagande som rör 1.1.1.1-resolver här.

Uppgifter från tredjepartstjänster. Vi kan kombinera uppgifter som vi samlar in i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 2 ovan med personuppgifter vi erhåller från tredje parter. Vi kan exempelvis kombinera uppgifter som noterats i ett Cloudflare-försäljningsformulär med uppgifter som vi mottar från en tredjepartsleverantör av försäljningsinformationsplattform för att öka vår förmåga att marknadsföra våra tjänster till kunder eller potentiella kunder.

4. AGGREGERING AV UPPGIFTER

Cloudflare kan aggregera uppgifter som vi förvärvar om våra kunder, administratörer och slutanvändare Vi kan exempelvis sammanställa uppgifter för att avgöra hur webbcrawlers indexerar internet och huruvida de är verksamma inom skadlig verksamt eller för att utarbeta webbtrafikrapporter och statistik. Icke personligt identifierbara aggregerade uppgifter kan delas med tredje parter.

5. DELNING AV UPPGIFTER

Vi arbetar med andra företag som tillhandahåller oss tjänster som hjälper oss att driva vår verksamhet samt Cloudflare-tjänsten (”tjänsteleverantörer”). Dessa företag tillhandahåller tjänster för att hjälpa oss leverera kundsupport, behandla kreditkortsbetalningar, hantera och kontakta våra befintliga kunder och administratörer samt tänkbara köpare, tillhandahålla marknadsföringsstöd och i annat fall driva och förbättra våra tjänster. Dessa tjänsteleverantörer får enbart behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i efterlevnad både med den här integritetspolicyn, avtalen vi har tecknat med sådana tjänsteleverantörer, och andra tillämpliga sekretess-, dataskydds- och säkerhetsåtgärder- och föreskrifter.

Vi tillåter i synnerhet inte våra tjänsteleverantörer att sälja några personuppgifter som vi delar med dem eller att använda eventuella personuppgifter som vi delar med dem för sina egna marknadsföringsändamål, eller för något annat ändamål än i samband med tjänsterna de tillhandahåller oss.

Utöver att dela med tjänsteleverantörer i enlighet med vad som framgår ovan kan vi också dela dina uppgifter med andra under följande omständigheter:

 • inom Cloudflare-koncernen (identifierad i den mening som avses i denna policy som Cloudflare, Inc. (USA) och dess dotterbolag som framgår av avsnitt 15);

 • med våra återförsäljare och andra försäljningspartners som kan hjälpa oss att distribuera tjänsterna till kunder;

 • med en apputvecklare när du installerar en app från vår Marketplace för appar;

 • i händelse av en fusion, försäljning, förändring av kontroll, eller omorganisation av hela eller delar av vår verksamhet;

 • när vi måste avslöja personuppgifter för att bemöta stämningar, domstolsbeslut, eller rättsligt förfarande eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara mot rättsliga anspråk. (Läs mer om hur vi hanterar framställningar på brottsbekämpningsområdet här);

 • när vi har goda skäl att tro att delning är nödvändig för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder som avser lagstridiga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som omfattar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, eller åsidosättanden av våra användarvillkor för webbplatsen, avtal om självbetjäningsprenumeration, och/eller användarvillkor för företagsprenumeration; eller som i annat fall krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter; eller

 • I enlighet med vad du från tid till annan kan komma att samtycka till.

Ytterligare information om delning

Public DNS Resolver-användare. Cloudflare delar inte 1.1.1.1-resolverloggar med några tredje parter med undantag för anonyma loggar som delas med APNIC i enlighet med ett samarbetsavtal om forskning. Läs mer om delning av uppgifter som gäller särskilt för 1.1.1.1-resolver här.

Person som registrerats När du köper ett domännamn från Cloudflares registratortjänst kräver ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) och relevanta register som övervakar domänens toppnivådomän av oss att vi samlar in uppgifter om person som registrerats för de ändamål som avser domänregistrering och via WHOIS-protokollet. Vi kanske också ombeds att dela dessa allmänna uppgifter med ICANN och relevanta register och andra sådana leverantörer med vilka vi ingår avtal i syfte att tillhandahålla våra domännamnstjänster, och därutöver på tredje parts berättigade begäran. Uppgifter som avser en person som registrerats kan omfatta domännamn, namn på person som registrerats och andra kontaktuppgifter samt domännamnsserveruppgifter. Se vårt domänregistreringsavtal här.

Marknadsförings- och reklampartner. Våra marknadsförings- och reklampartner kan samla in eller erhålla personuppgifter om dig och/eller samla in särskild information om dina interaktioner med våra webbplatser, eller din e-postkommunikation med Cloudflare, inklusive genom användning av cookies, radiosändare, och liknande teknologier i syfte att få insikter som kan hjälpa oss marknadsföra och annonsera våra tjänster till dig. Du kan välja bort sådan delning genom att använda våra länkar ”Cookie-inställningar” eller ”Undvik att sälja eller dela mina personuppgifter” på cloudflare.com-hemsidan.

Vi kan dessutom tillhandahålla dessa marknadsförings- och reklampartners din e-postadress eller annan begränsad kontoinformation. Du kan välja bort sådan delning genom att mejla oss på sar@cloudlare.com.

Dessa partners användning av dina uppgifter kommer att baseras på deras egna integritetspolicyer. Vi delar dessa personuppgifter för våra affärsändamål.

Personer bosatta i Kalifornien kan hitta ytterligare uppgifter om datadelning för marknadsförings- och reklamändamål och deras registrerades rättigheter i stycke 16 nedan.

6. MEDDELANDE TILL SÅDANA SOM ÄR HEMMAHÖRANDE I STORBRITANNIEN OCH EU

”Personuppgifter” i den mening som avses i denna integritetspolicy betyder ”personuppgifter” såsom den termen definierats enligt Europeiska unionens (”EU”) allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och dess motsvarighet till GDPR i Storbritannien. Cloudflare är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in från alla kategorier av registrerade som framgår ovan, med följande undantag: Cloudflare är personuppgiftsbiträde med avseende på kundloggar, administrativa användarloggar, och viss information om kontoinställningar. Cloudflare är därutöver registerförare för allt innehåll som tillhandahålls av kunder och slutanvändare genom tjänster som transiterar, eller som i vissa fall lagras på Cloudflares nätverk. När Cloudflare är personuppgiftsbiträde behandlar Cloudflare uppgifter för sina kunders räkning i enlighet med deras anvisningar om behandling av uppgifter.

Om du är en person från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz ber vi dig vänligen observera att vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter är beroende av personuppgifterna som samlas in och den särskilda kontext inom ramen för vilken vi samlar in dem. Vi samlar i regel in personuppgifter från dig endast när: (a) vi har ditt samtycke till det, (b) när vi behöver dina personuppgifter för att ingå ett avtal med dig (exempelvis för att leverera Cloudflare-tjänster du har begärt) eller (c) när behandling omfattas av våra berättigade intressen. Observera att Cloudflare i de flesta fall, när du underlåter att tillhandahålla begärda uppgifter, inte kommer att kunna tillhandahålla den efterfrågade tjänsten till dig.

I vissa fall kan vi även vara rättsligt skyldiga att samla in personuppgifter från dig, eller kan i annat fall behöva personuppgifter för att skydda dina vitala intressen, eller sådana som hänför sig till en annan person. När vi förlitar oss på ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla eller vägra samtycke. När vi förlitar oss på vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att invända genom att mejla oss på sar@cloudflare.com.

Om du har några frågor om, eller behöver ytterligare information avseende den rättsliga grund vi förlitar oss på för att samla in och behandla dina personuppgifter, ber vi dig vänligen kontakta oss på privacyquestions@cloudflare.com.

7. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Cloudflare ett globalt företag som är hemmahörande i USA. Vi lagrar primärt dina uppgifter i USA och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I syfte att möjliggöra vår globala verksamhet kan vi överföra och få åtkomst till sådana uppgifter från runt om i världen, däribland från andra länder i vilka Cloudflare-koncernen bedriver verksamhet för de ändamål som framgår av denna policy.

När ett Cloudflare-bolag överför personuppgifter som har sitt ursprung i EES, Storbritannien eller Schweiz till en annan medlem i Cloudflare-koncernen eller en tredjepartstjänsteleverantör eller partner utanför EES, Storbritannien eller Schweiz, vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder som är förenliga med lagarna i det territorium från vilket uppgifterna exporteras. När överföringar exempelvis äger rum från EES förlitar vi oss på EU:s standardavtalsklausuler inklusive tilläggsåtgärder där så bedöms nödvändigt.

När du får tillträde till eller använder våra webbplatser eller tjänster, eller i annat fall tillhandahåller uppgifter till oss kan vi överföra dina personuppgifter utanför EES, Storbritannien, eller Schweiz med säkerställande av att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda dina personuppgifter. Vi beskriver våra ytterligare säkerhetsåtgärder här. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information som avser lämpliga säkerhetsåtgärder som Cloudflare fastställt för att skydda dina personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss på privacyquestions@cloudflare.com.

Cloudflare förlitar sig förvisso inte längre på EU och USA och Privacy Shield-regelverket mellan USA och Schweiz som en rättslig grund för internationella överföringar av personuppgifter från EES och Schweiz till USA. Cloudflare är dock fortsatt certifierad i enlighet med såväl EU:s och USA:s samt Privacy Shield-regelverk mellan USA och Schweiz i respektive omfattning i enlighet med vad som framgår av USA:s handelsministerium med avseende på insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från EES, Storbritannien och Schweiz till USA (”Privacy Shields”). Cloudflare är ansvarig för personuppgifter det erhåller i enlighet med varje Privacy Shield-regelverk och överför således till en tredjepartsagent som handlar för vår räkning. Cloudflare rätar sig efter Privacy Shields-principerna för all vidare överföring av personuppgifter från EES, Schweiz och Storbritannien, däribland vidare överföring av ansvarsföreskrifter. Vi åtar oss att regelbundet granska och verifiera att våra policyer är korrekta och vår efterlevnad av Privacy Shields. I händelse av någon motsättning mellan villkoren i denna policy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna ha företräde. För ytterligare information om EU-USA:s Privacy Shield eller Schweiz-USA:s Privacy Shield ber vi dig vänligen besöka Privacy Shields-webbplatsen som tillhör USA:s handelsministerium på: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Om du är av uppfattningen att vi behåller kopior av dina personuppgifter inom ramen för Privacy Shields, kan du ställa eventuella frågor till SAR@cloudflare.com eller via e-post till: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Att: Data Protection Officer. Vi svarar på din förfrågan inom 30 dagar efter mottagande och verifiering av din identitet.

Om du har en fråga gällande integritet eller personuppgifter som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt ber vi dig vänligen kontakta vår amerikanska tredjeparts- tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Om vare sig vi eller vår tvistlösningsleverantör lyckas lösa din fråga kan du, som en sista utväg delta i ett bindande skiljedomsförfarande genom Privacy Shield Panel.

Vårt åtagande i enlighet med Privacy Shields är underkastat de utrednings- och verkställighetsbefogenheter som tilldelats Förenta staternas federala konkurrensmyndighet (Federal Trade Commission). Vi kan komma att behöva avslöja personuppgifter för att uppfylla lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller rättsväsendekrav. Vi kan under sådana förhållanden vara förbjudna enligt lag, domstolsbeslut eller annat rättsligt förfarande, från att lämna meddelande om att uppgifter lämnats ut.

8. REGISTRERADES RÄTTIGHETER OCH VAL

Cloudflare erkänner enskilda personers dataskyddsrättigheter. Du har rätt att få tillträde till, ändra, uppdatera, portera, eller radera dina personuppgifter och att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter (var och en av dessa en ”rättighetsbegäran”). Du kan mejla eventuell rättighetsbegäran till oss på SAR@cloudflare.com. Då svarar vi inom trettio (30) dagar. Kunder och administrativa användare kan också få tillträde till, rätta, exportera, eller uppdatera sina kontouppgifter genom att redigera sina respektive profiler eller organisationsregister på cloudflare.com.

Observera att vi måste kontrollera att din identitet matchar med den data inom ramen för vilken du begär att utöva dina rättigheter innan vi kan fullborda din rättighetsbegäran. Du kan förvänta dig ett separat verifieringsmeddelande till den e-postadress som är kopplad till de personuppgifter som registrerats. När du gör en rättighetsbegäran för en annan enskild persons räkning i egenskap av en behörig företrädare kräver vi att antingen (a) den registrerade måste verifiera sin identitet och direkt bekräfta med Cloudflare att han/hon har gett den behöriga företrädaren tillstånd att lämna in rättighetsbegäran, (b) den behöriga företrädaren måste tillhandahållas fullmakt av den registrerade i enlighet med lagarna i den registrerades jurisdiktion, eller (c) rättighetsbegäran måste i annat fall lämnas in enligt tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

För eventuell rättighetsbegäran måste vi verifiera att en begärande frågar om sina egna uppgifter innan vi kan bistå. När en rättighetsbegäran kan implicera en annan enskild individs personuppgifter måste vi balansera begäran mot risken att åsidosätta en annan persons integritetsrättigheter. Vi uppfyller rättighetsbegäran i den mån så krävs av tillämplig lag eller USA-Schweiz eller USA-EU:s Privacy Shield. För det fall din rättighetsbegäran vägras kan boende i de amerikanska delstaterna Virginia och Colorado överklaga vårt beslut genom att svara på det mejl som underrättar de om sådan vägran eller genom att lämna in en rättighetsbegäran för överklagande till SAR@cloudflare.com. Vi svarar då inom sextio (60) dagar. Inom EES, Storbritannien och Schweiz har du vidare rätt att framställa ett klagomål till en tillsynsmyndighet.Observera att vi inte sparar några personuppgifter som avser 1.1.1.1-resolveranvändare som skulle vara föremål för rättighetsbegäran i enlighet med ovan. Cloudflare saknar vidare ett direkt förhållande med slutanvändare. Även när ”Cloudflare” kan komma att anges om auktoritativ namnserver för en domän saknar vi, såvida Cloudflare inte äger sådan domän, kontroll över en domäns innehåll. Vi förlitar oss således på att våra kunder uppfyller underliggande rättsliga krav för rättighetsbegäran i enlighet med deras skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. När en slutanvändare begär att vi uppfyller en rättighetsbegäran uppmanar vi sådan slutanvändare att kontakta kundens webbplats(er) med vilken/vilka han/hon interagerat med direkt. Våra kunder är ensamt ansvariga för att säkerställa efterlevnad av samtliga tillämpliga lagar och förordningar med avseende på deras webbplatsanvändare.

9. KOMMUNIKATIONSINSTÄLLNINGAR

Cloudflare sänder dig kommersiella meddelanden baserat på de kommunikationsinställningar som fastställts i dina kontoinställningar. Cloudflare sänder dig även tjänsterelaterade meddelanden. Du kan hantera ditt mottagande av kommersiella meddelanden genom att klicka på länken ”avprenumerera” som finns längst ned i sådana mejl, genom kontoinställningar om du har ett Cloudflare-konto, eller alternativt sända en begäran till unsubscribe@cloudflare.com.

10. DATASÄKERHET, DATAINTEGRITET OCH ÅTKOMST

Vi vidtar samtliga rimliga åtgärder för att skydda uppgifter som vi mottar från dig genom oavsiktlig eller lagstridig förstörelse, förlust, ändring, eller obehörigt avslöjande eller tillträde. Vi har vidtagit lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att säkerställa och säkra dina uppgifter, och vi använder integritetsförstärkande tekniker såsom kryptering. Om du har några frågor som rör dina personuppgifters säkerhet kan du kontakta oss på privacyquestions@cloudflare.com.

11. DATALAGRING

Vi lagrar dina personuppgifter under en tid som är förenlig med de affärsändamål som framgår av stycke 3 i denna policy, eller så länge som det behövs för att fullgöra, samt följa rättsliga förpliktelser. Kriterierna vi använder för att avgöra hur länge vi lagrar dina personuppgifter varierar beroende på flera olika faktorer. Vi överväger vanligtvis följande vid avgörande av datalagring:

 • Syftet med att överhuvudtaget samla in personuppgifter. Om du exempelvis har ett aktivt konto med oss behöver vi behålla dina kontaktuppgifter under hela den tiden för att kunna bistå dig med support eller kontakta dig med avseende på ditt konto;

 • volym, natur och känslighet som avser de personuppgifter vi behandlar;

 • den potentiella risken för skada som följer av obehörig användning eller avslöjande av personuppgifter;

 • huruvida vi kan uppnå syftet med behandling med färre data eller på annat sätt

 • Rättsliga krav som kan äga tillämpning för data såsom gällande preskriptionsregler eller avtalsenliga förpliktelser.

När datalagringsperioden löper ut för en viss typ av data raderar vi dem eller förstör dem. Om vi, av tekniska skäl, inte kan göra det vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra eventuell vidare användning av sådana data.

12. MEDDELANDEN OM ÄNDRINGAR

Om vi ändrar denna policy på ett sätt som vi anser väsentligen påverkar dina personuppgifters integritet lämnar vi omedelbart besked om eventuella sådana ändringar (och erhåller, där så bedöms nödvändigt, samtycke) samt publicerar uppdaterad policy på denna webbplats med notering av eventuella ändringars ikraftträdandedatum.

13. AFFÄRSTRANSAKTIONER

Vi kan komma att överlåta eller överföra denna policy samt uppgifter som omfattas av denna policy, i händelse av en fusion, försäljning, förändring av kontroll, eller omorganisation av hela eller delar av vår verksamhet.

14. ENGELSKA SPRÅKKONTROLLER

Icke-engelska översättningar av denna policy tillhandahålls endast av bekvämlighetsändamål. I händelse av någon motstridighet eller motsättning mellan översättningar är den engelska versionen auktoritativ och kontrollerar.

15. TVISTLÖSNING

Om du har en fråga gällande integritet eller personuppgifter som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt ber vi dig vänligen kontakta vår amerikanska tredjeparts- tvistlösningsleverantör (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

16. MEDDELANDE TILL PERSONER BOSATTA I KALIFORNIEN

Det här stycket gäller enbart boende i Kalifornien. Det innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter som avser sådana som är bosatta i Kalifornien vid bedrivande av våra verksamhet, samt deras rättigheter med avseende på sådana personuppgifter. ”Personuppgifter” betyder, i den mening som avses i detta stycke, information som identifierar, avser, beskriver, potentiellt kan kopplas till, eller som skäligen kan länkas, direkt eller indirekt, till en särskild konsument eller hushåll i enlighet med vad som definieras i CCPA. Det omfattar inte information som undantagits från CCPA:s omfattning.

Hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter i enlighet med CCPA

Vi kan samla in, använda, och yppa följande kategorier av personuppgifter för våra affärsändamål och kommersiella ändamål:

 • Identifierare för de kategorier av enskilda/användare som definieras i stycke 1 i Cloudflares integritetspolicy (till exempel kunders och administrativa användares e-postadresser, besökares namn och kontaktuppgifter);

 • Betal- och kundregisterinformation som avser våra kunder;

 • Skyddade klassificeringsegenskaper (till exempel ålder, etnicitet, språk som talas, eller kön) i den utsträckning sådana egenskaper frivilligt avslöjas för oss eller omfattas av eventuellt innehåll som överförs via, eller som lagras på, vårt nätverk;

 • Kommersiell information (exempelvis register över produkter eller tjänster som köpts, mottagits, eller övervägts, eller annan köp- eller användningshistorik);

 • yrkes- eller anställningsinformation;

 • Information om internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet; och

 • slutsatser (exempelvis information om dina intressen eller preferenser).

Källor från vilka vi samlar in information beskrivs i stycke 2 i Cloudflares integritetspolicy.

De affärsändamål och kommersiella ändamål för vilka vi samlar in och använder denna information beskrivs i stycke 3 i Cloudflares integritetspolicy.

De kategorier av tredje parter för vilka vi ”yppar” information för ett affärsändamål beskrivs i stycke 5 i Cloudflares integritetspolicy.

Ditt integritetsskydd i Kalifornien

Som bosatt person i Kalifornien åtnjuter du de rättigheter som anges nedan. Dessa rättigheter är emellertid inte absoluta, och vi kan i vissa fall vägra din begäran i enlighet med vad som medges i lag.

 • Vetskap. Du kan begära information om vilka personuppgifter vi har samlat in om dig, däribland:

  • kategorier av personuppgifter;

  • kategorier av källor från vilka personuppgifter samlats in;

  • affärsändamål eller kommersiella ändamål för att samla in, sälja eller dela personuppgifter;

  • kategorier av tredje parter för vilka vi avslöjar personuppgifter;

  • specifika delar av personuppgifter som vi har samlat in om dig.

 • Tillgång. Du kan begära att få en kopia av de personuppgifter vi har samlat in om dig.

 • Borttagande. Du kan be oss att radera personuppgifter som vi har samlat in från dig.

 • Rättelse. Du kan be oss att rätta felaktiga personuppgifter och, med beaktande av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, säkerställa att de är fullständiga;

 • Välja bort försäljning eller delning. Du kan be oss att avstå från att ”sälja” eller ”dela” dina personuppgifter eftersom ”sälja” och ”dela” uttryckligen definierats enligt CCPA. För ytterligare information hänvisar vi dig till stycket med rubriken ”Rätt att välja bort försäljning och delning av dina personuppgifter” nedan.

 • Icke-diskriminering. Du har rätt att utöva rättigheterna som framgår ovan fri från diskriminering. Detta innebär att vi inte kommer att straffa dig för utövande av dina rättigheter genom att vidta åtgärder såsom att förvägra dig tjänsterna; öka priset/avgifterna för tjänsterna; dra ned på servicekvalitet; eller antyda att vi kan komma att straffa dig i enlighet med vad som anges ovan för utövande av dina rättigheter.

I syfte att lämna in en begäran om att utöva din rätt till information, tillgång eller borttagande i enlighet med CCPA ber vi dig följa instruktionerna för att lämna in en rättighetsbegäran i enlighet med vad som framgår av stycke 8 ovan. Observera att vi förbehåller oss rätten att bekräfta att du är bosatt i Kalifornien för att behandla dina förfrågningar och att vi kan komma att behöva bekräfta din identitet för att behandla särskilja förfrågningar genom att använda oss av de verifikationsmetoder som beskrivs i stycke 8. Vi vidtar exempelvis rimliga försiktighetsåtgärder för att verifiera identiteten hos boende i Kalifornien som lämnar in förfrågningar om att radera, eller medges tillgång till personuppgifter.Rätt att välja bort försäljning och delning av dina personuppgifter

Cloudflare säljer inte dina personuppgifter på det normala sättet (dvs. för pengar). Precis som många andra företag använder vi däremot tjänster som bidrar till att leverera internetbaserade annonser till dig och kan överföra personuppgifter till affärspartner för deras användning. Att göra personuppgifter (såsom onlineidentifierare eller internetaktiviteter) tillgängliga för dessa företag kan betraktas som en ”försäljning” eller ”delning” av dina personuppgifter i enlighet med CCPA.

Du kan begära att välja bort sådan ”försäljning” eller ”delning” av dina personuppgifter genom att använda länken ”Undvik att sälja eller dela mina personuppgifter” i fotnoten nedan.

Vissa webbläsare erbjuder därutöver möjligheten att aktivera avvisningssignaler såsom Global Privacy Control som du kan använda för att informera för webbplatser att du inte vill att dina aktiviteter online spåras. Cloudflare svarar på dessa signaler genom att behandla de som en begäran om att välja bort ”försäljning” eller ”delning” av dina personuppgifter i enlighet med vad som diskuteras ovan.

Observera att du fortfarande kommer att se viss reklam oavsett vad du valt. Vi tvingar inte på verifikationsprotokoll för att behandla avvisningsförfrågningar såvida vi inte har skäl att ifrågasätta äktheten i sökandens identitet där vi kan begära bevis på identitet och hemvist i Kalifornien.

17. KONTAKTUPPGIFTER

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA
Att: dataskyddsombud
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare (Canada) Information Technology Co., Ltd.
Suite 2600, Three Bentall Centre
595 Burrard Street, P.O. Box 49314
Vancouver, BC V7X 1L3
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare, Ltd.
County Hall/The Riverside Building
Belvedere Road
London, SE1 7PB
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda.
Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29
1200-369 Lisboa
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Germany GmbH
Rosental 7
80331 München
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare France SAS
6 place de la Madeleine
75008 Paris
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Netherlands B.V.
Keizersgracht 62,
1015CS Amsterdam
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Pte., Ltd.
182 Cecil Street, #35-01
Frasers Tower, Singapore 069547
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Australia Pty Ltd.
333 George St., 5th Floor
Sydney, NSW 2000
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare (Beijing) Information Technology Co., Ltd.
16 South Guangshun Street
Donghuang Building 17th Floor
Chaoyang District Beijing 100015
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Japan K.K.
Marunouchi Kitaguchi Building 9F
1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo, 100-0005
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Middle East FZ-LLC
DIC 1 Internet City Road
Building 1, Ground Floor, Office 17
Jumeirah
Dubai UAE
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare India Private Limited
No. 215 Richmond Towers, 12 Richmond Road, Richmond Town
Banglore, Bangalore, Karnataka, India, 560025
Att: Grievance Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Area 1 Security, LLC
838 Walker Road Suite 21-2,
Dover, DE, 19904
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Cloudflare Korea LLC
8-113 (Samseong-dong), Teheran-ro 507
Gangnam-gu, Seoul, South Korea, 06168
Att: Data Protection Officer
privacyquestions@cloudflare.com

Juridiskt meddelande


Har du frågor?


Om du har några frågor om dessa villkor eller om något annat som rör Cloudflare ber vi dig att kontakta oss:

+1 (650) 319 8930

Cloudflare, Inc.
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA